Một số những yêu cầu phổ biến nhất của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 thường bị bỏ qua trong quá trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. - STMSC.VN
 

Một số những yêu cầu phổ biến nhất của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 thường bị bỏ qua trong quá trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

31/03/2019

Một số những yêu cầu phổ biến nhất của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 thường bị bỏ qua trong quá trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

Một số những yêu cầu phổ biến nhất của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 thường bị bỏ qua là Năng lực (Competence) và Rủi ro (Risk)

Năng lực (Competence)

  Điều khoản 7.2.c  của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 nêu rõ "Tổ chức phải thực hiện các hành động để đạt được năng lực cần thiết và đánh giá hiệu lực của những hành động được thực hiện". Điều này có nghĩa rằng nếu một nhân viên được đào tạo, tổ chức phải đánh giá được việc đào tạo đó có đạt được hiệu quả hay không. Việc đánh giá có thể ở dưới mọi hình thức như quan sát công việc thực hiện, kiểm tra hoặc thông qua bảng câu hỏi. Lưu lại thông tin bằng văn bản thích hợp, chẳng hạn như một chứng chỉ hoặc lĩnh vực hình thức đào tạo, làm bằng chứng về năng lực (điều khoản 7.2 d). 

 Nhiều tổ chức cho rằng nếu một người được đào tạo đương nhiên họ được coi là có năng lực. Sự thật là một số người mà được huấn luyện đào tạo có thể vẫn không có năng lực trong lĩnh vực mà họ đã được đào tạo. Nếu tổ chức không có hành động được thực hiện để xác nhận năng lực sau đào tạo là có rủi ro bị lỗi hoặc hiệu quả kém. 

Rủi ro (Risk)

  Rủi ro thường bị bỏ qua đơn giản chỉ vì tổ chức đã quen với việc áp dụng phiên bản cũ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 và khi chuyển sang phiên bản mới TCVN ISO 9001:2015 không quen với khái niệm này. Đơn giản hơn nó được tuân thủ trong các yêu cầu liên quan đến rủi ro. Tổ chức cần phải xác định những rủi ro, có những hành động để giảm thiểu những rủi ro và đánh giá hiệu quả của những hành động này.

  Các công cụ để giúp tổ chức thực hiện đánh giá rủi ro bao gồm các ma trận khả năng tác động, FMEA (Phân tích tác động và hình thức sai lỗi) hoặc cây phân tích lỗi... Những công cụ này sẽ giúp tổ chức xác định những rủi ro của tổ chức và những người có liên quan, nhưng cũng sẽ cần phải phát triển một quy trình để đảm bảo các hoạt động được thực hiện đối với những rủi ro có ảnh hưởng đáng kể và làm thế nào đánh giá được những hành động này.

Hỗ trợ khách hàng