Các nhiệm vụ cần làm khi thực hiện chuyển đổi phiên bản ISO 22000 (ISO 22000:2005 sang ISO 22000:2018) - STMSC.VN
  Kiến thức

Các nhiệm vụ cần làm khi thực hiện chuyển đổi phiên bản ISO 22000 (ISO 22000:2005 sang ISO 22000:2018)

31/03/2019

Các nhiệm vụ cần làm khi thực hiện chuyển đổi phiên bản ISO 22000 (ISO 22000:2005 sang ISO 22000:2018) 

Các doanh nghiệp, tổ chức khác nhau sẽ có các bước chuyển đổi khác nhau. Vì vậy, cần phải thực hiện các nhiệm vụ để chuyển đổi.

• Làm quen với tài liệu mới, các thuật ngữ có thể bị thay đổi, và công ty có thể tìm thấy điều này thông qua ISO 22000:2018 – Thuật ngữ và định nghĩa.
• Thấu hiểu các điều khoản yêu cầu mới đặc biệt là các yêu cầu về xác định bối cảnh nội bộ, bối cảnh bên ngoài, hoạch định các rủi ro và cơ hội khi thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
• Xây dựng kế hoạch triển khai – kế hoạch đào tạo chuyển đổi.
• Tổ chức truyền đạt nhận thức cho nhân viên và các bên liên quan có tác động đến hiệu lực hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của tổ chức
• Cập nhật hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của tổ chức để đáp ứng các yêu cầu mới của tiêu chuẩn ISO 22000:2018
• Xác nhận hiệu lực vận hành hệ thống thông qua các hoạt động như đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo
• Đánh giá chứng nhận theo Tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Các doanh nghiệp, Công ty đã có chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2005 dựa theo quy trình doanh nghiệp có thể cập nhật lên ISO 22000:2018 một cách dễ dàng. Công ty chỉ cần hỗ trợ của chuyên gia ĐÀO TẠO trong việc làm quen với bộ tài liệu mới, cũng như xác định các điểm mới cần bổ sung. Việc xây dựng tài liệu và cập nhật hệ thống quản lý an toàn thực phẩm công ty có thể thực hiện thông qua sử dụng các tài liệu ISO phiên bản cũ, loại bỏ các tài liệu cho rằng là không cần thiết và bổ sung thêm một số quy trình, tài liệu mang tính thiết thực, hiệu quả hơn.

Hỗ trợ khách hàng 0935 070 981 0236 3641 858