Hiệu quả từ việc áp dụng ISO 9001 vào cơ quan hành chính nhà nước. - STMSC.VN
  Kiến thức

Hiệu quả từ việc áp dụng ISO 9001 vào cơ quan hành chính nhà nước.

31/03/2019

 Hiệu quả từ việc áp dụng ISO 9001 vào cơ quan hành chính nhà nước.

Tính đến tháng 11/2018, có 73% cơ quan đã xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính. Hệ thống tài liệu HTQLCL của các cơ quan này tương đối đầy đủ. Do được quán triệt tốt, lãnh đạo và công chức các cơ quan, đơn vị có xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đều nhận thức được ý nghĩa, vai trò tích cực của hoạt động này và quyết tâm thực hiện tốt.

Việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001 tại các cơ quan, đơn vị đã đem lại những hiệu quả khả quan, giúp cán bộ, công chức triển khai công việc và quản lý hồ sơ công việc một cách khoa học, rút ngắn thời gian xử lý các văn bản, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, đúng thời gian. Từng bước cải tiến phương thức làm việc, giảm tác động tiêu cực khi giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân. Bên cạnh đó, việc xây dựng và thực hiện các quy trình tác nghiệp giúp cho thủ trưởng cơ quan và cán bộ nắm vững hơn nội dung, yêu cầu và cách thức xem xét, xử lý công việc theo quá trình, xác định ranh giới trách nhiệm trong nội bộ cơ quan và giữa cơ quan với đơn vị bên ngoài, đảm bảo thực thi công vụ và xử lý công việc theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó, giúp đơn vị rà soát, đánh giá và xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận và trách nhiệm cụ thể của từng cán bộ trong cơ quan.
       Việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001 còn là phương pháp để giám sát trên thực tế việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước. HTQLCL là một trong những công cụ hỗ trợ đáng kể cho việc công khai, minh bạch, cụ thể hóa quy trình, thủ tục giải quyết công việc theo yêu cầu của tổ chức và công dân. Hồ sơ công việc của các đơn vị được tổ chức thu thập, sắp xếp và lưu trữ khoa học. Hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công được nâng cao rõ rệt, từng bước tạo được lòng tin và sự hài lòng của người dân khi tới làm việc tại các đơn vị hành chính.

          Tuy nhiên, thực tiễn trong quá trình triển khai xây dựng HTQLCL cho thấy, do cách tiếp cận và quản lý công việc tại các cơ quan, đơn vị còn mang tính sự vụ, chưa quen với cách tiếp cận và giải quyết công việc theo quá trình, do đó việc xây dựng và áp dụng HTQLCL tại một số đơn vị chưa thực sự gắn kết với hoạt động cải cách hành chính, dẫn đến hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL còn chưa cao. Bên cạnh đó, việc thay đổi thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động chuyên môn như thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức trong cơ quan, đơn vị cũng gây ra nhiều khó khăn trong việc xác định phạm vi, đối tượng xây dựng, áp dụng HTQLCL …

          Để khắc phục những hạn chế nói trên, trong thời gian tới, ngành khoa học và công nghệ Thành phố sẽ tham mưu đẩy nhanh tiến độ thực hiện mở rộng, chuyển đổi áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2015, tổ chức đào tạo, tập huấn, phát triển đội ngũ chuyên gia tại các cơ quan, đơn vị.

          Đây là việc làm thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL đối với các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần quan trọng vào công tác cải cách hành chính của thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Hỗ trợ khách hàng 0935 070 981 0236 3641 858