ISO/IEC 17025 - STMSC.VN
  Tư vấn ISO

ISO/IEC 17025

23/01/2019

  HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG THỬ NGHIỆM VÀ HIỆU CHUẨN 

THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế qui định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (gọi tắt là PTN). Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu mà các PTN phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm: Đang áp dụng một hệ thống chất lượng; Có năng lực kỹ thuật, và có thể đưa ra các kết quả thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn có giá trị kỹ thuật.

Áp dụng đối với các phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn (để xây dựng một hệ thống quản lý); cơ quan công nhận (để đánh giá, công nhận) và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (để lựa chọn các PTN có đủ năng lực phục vụ hoạt động quản lý nhà nước).

 

Lợi ích của việc áp dụng ISO/IEC 17025

- Nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý của phòng thử nghiệm

- Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn

- Tạo điều kiện thừa nhận kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn

- Hoà nhập hoạt động công nhận phòng thử nghiệm của Việt Nam và các nước trong khu vực và quốc tế.

 

STMSC

        ٭ Giải pháp tối ưu – Chất lượng hoàn hảo ٭

Hỗ trợ khách hàng 0935 070 981 0236 3641 858