- STMSC.VN
 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 như sau...
13/02/2019  |Xem tiếp...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư Quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm...
13/02/2019  |Xem tiếp...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư Quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ lợn:
13/02/2019  |Xem tiếp...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung Điều 19a của Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật...
13/02/2019  |Xem tiếp...
1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý chất thải trong cơ sở chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật. Ký hiệu: QCVN 01 - 24 : 2010/BNNPTNT. 2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý chất thải trong cơ sở giết mổ gia súc, gia...
13/02/2019  |Xem tiếp...
1. Văn bản này quy định việc quản lý đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng...
13/02/2019  |Xem tiếp...
Trang:  
Hỗ trợ khách hàng