Khoa học và Công nghệ - STMSC.VN
  Khoa học và Công nghệ
Thông tư này quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật...
13/02/2019  |Xem tiếp...
Thông tư hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn của Bộ KH&CN...
13/02/2019  |Xem tiếp...
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định”...
13/02/2019  |Xem tiếp...
Trang:  
Hỗ trợ khách hàng 0935 070 981 0236 3641 858